Новини / обяви

 

Уважаеми членове на НЧ “Христо Ботев – 1900, гр. Вършец“, читалищното настоятелство Ви кани на годишно отчетно-изборно събрание на 26.05.2021г. от 17:45ч. в голямата зала на читалището при следния дневен ред:
1. Финансов отчет за 2020г. .
2. Отчет за дейността на читалището през 2020 г.
3. Отчет на проверителната комисия за 2020 г.
4. Програма за дейността на НЧ “Христо Ботев - 1900, гр. Вършец“ през 2021 г.
5. Приемане на бюджет за 2021 г.
6. Избор на Председател на НЧ “Христо Ботев - 1900, гр.Вършец“.
7. Избор на читалищно настоятелство.
8. Избор на проверителна комисия.
9. Промени в устава на НЧ “Христо Ботев - 1900, гр.Вършец“.
10. Разни.

Честита 120 годишнина на всички бивши и настоящи членове и самодейци на Народно  читалище „Христо Ботев - 1900 гр. Вършец”

Народно  читалище „Христо Ботев - 1900 гр. Вършец” е основано на 4.6.1900 година, с учредителен протокол №01, с който се избира и управителен съвет. С протокол №02/06.06.1900г. на управителния съвет за първи председател на читалището е избран тогавашния учител, по-късно известен писател Дончо Станчев. За подпредседател е избран Дарин Георгиев, за секретар Китан Герасимов, за библиотекар Симо Господинов, а за касиер Михал Кацарски. Новообразуваното читалище се помещава в една от стаите на тогавашното училище и е започнало своята културно-просветна дейност. Изработения устав на читалището е приет от Общото събрание проведено на 03.02.1901 година и утвърден със заповед № 714/23.07.1903 г. на Министъра на народната просвета. Виждайки, че класната стая е малка и неудобна, а е и необходима на училището, читалището след една година се премества в къщата на Тодор Минчев, която се намира близо до училището. След още една година читалището се премества в две стаи от къщата на Марин Гръков. През 1903 година е построена дървена барака, близо до минералната баня, която служи за библиотека и читалня за жители и гости на Вършец. Читалището осъществява пълноценна културно-просветна дейност до 1906 г. , но дейността постепенно намалява до 1920 г. като основна причина е балканската и първата световна война. В този период в бараката на читалището се открива млекарница, в която на една маса се нареждали вестници и списания за четене от хората. Името на млекарницата е било „Млекарница Читалище Христо Ботев”. На 26.12.1920 г. читалището се възстановява отново. До 1936 г. се помещава в частни къщи. През 1935 г. започва строежа на читалищна сграда с голяма зала, малка зала, гримьорни, библиотека, читалня и други помещения. Читалищната сграда е открита в началото на 1937 г. и функционира и до днес.

Читалището извършва следните основни дейности:

 • поддържа библиотека и читалня;
 • предоставя компютърни и интернет услуги на населението;
 • развива и подпомага любителското художествено творчество;
 • организира школи, курсове, празненства, концерти, чествания;
 • събира и разпространява знания за родния край.

 

В момента в НЧ Христо Ботев-1900, функционират шест самодейни колектива, с около 60 самодейци:

 • смесен хор за школувано пеене и църковно песнопение
 • тригласен женски хор за обработен фолклор „Стефан Кънев”
 • група за стари градски песни „Неразделни”
 • мъжка вокална група „Българи”
 • танцов състав „Фолклорна китка”
 • театрална формация „Медека”

 

Като изявени читалищно дейци през годините могат да се посочат:

 • Георги Симеонов- дългогодишен актьор в театралния състав, участник в Смесения хор, в Групата за стари градски песни, Мъжката вокална група и 15г. председател на читалището.
 • Ангел Еждерски – дългогодишен актьор, участник в смесения хор, в групата за стари градски песни, мъжката вокална група. Няколко мандата е заместник-председател на читалището.
 • Елена Благоева Илиева – 60г. самодеец. Художесвен ръководител на Смесен хор за школувано пеене и църковно песнопение, на Тригласен женски хор за обработен фолклор „Стефан Кънев” и Група за стари градски песни „Неразделни”. Един мандат е председател на читалището.

 

Народно читалище "Христо Ботев - 1900 гр. Вършец" завърши изпълнението на договора с ДФ "Земеделие" по проект "Ремонт на съществуваща сграда на Народно читалище "Христо Ботев - 1900, гр. Вършец“ по подмярка 7.2. от ПРСР 2014 – 2020 г. и има издаденo разрешение за ползване.

Читалище

На 18.09.2017 година Народно читалище „Христо Ботев - 1900 гр. Вършец” стартира изпълнението на проект за извършване на СМР на обект „Ремонт на съществуваща сграда на Народно читалище "Христо Ботев - 1900 гр. Вършец" по Договор № 12/07/2/0/00394/18.09.2017 г., за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Общата цел на проекта е да допринесе за подобряване на качеството на инфраструктурата, свързана с културния живот на община Вършец, чрез модернизиране на сградата на Народно читалище „Христо Ботев – 1900 гр. Вършец”.

Основните дейности по проекта са следните:

Ремонт на сградите на Народно читалище „Христо Ботев – 1900 гр. Вършец”:

-          ремонт на покривната конструкция;

-          подмяна на дограмата;

-          ремонт на фасадата;

-          ремонт на помещенията;

-          ремонт на инсталациите;

-          озвучаване и осветление;

-          направа на водна завеса на сцената;

-          изграждане на пожароизвестителна система.

Стойността на отпуснатата финансова помощ по договора е 390 021,54 лева с ДДС Срок за изпълнение на договора – 36 месеца.


Този документ е създаден по Договор № 12/07/2/0/00394/18.09.2017 г., за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Народно читалище „Христо Ботев – 1900 гр. Вършец” и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

 

Народно читалище „Христо Ботев – 1900 гр. Вършец” призовава жителите на град Вършец, които имат снимки или информация от свои участия или участия на техни близки в мероприятия на читалището, да ги предоставят за допълване на историята на читалището. Снимките, след сканиране, ще бъдат върнати на собствениците им.

Предварително благодарим на всички за предоставената информация!

 

  О  Т  Ч  Е  Т
     
  За получени приходи и направени разходи на Народно Читалище "Христо Ботев-1900" гр. Вършец  към 31.12. 2016г. включително
  Начално салдо:  7.47
  І. ПРИХОДИ:  
№ по ред  Наименование на прихода Сума
1 Приходи от наеми на отдадени помещения под наем  2635.00
2 Приходи от регламентирана дейност   2286.00
3 Читалищен членски внос  510.00
4 Библиотечен членски внос  394.50
5 Дарения  42.35
6 Субсидия 26550.00
7 Проект ПВЗ  5738.02
8 Др. приходи /лихви по с/ка, електричество тотопункт/ 1477.36
9 Получен заем за  проектиране ремонт читалище по мярка 7.2 5800.00
  Всичко приход 45433.23
     
  ІІ. РАЗХОДИ:  
№ по ред  Наименование на разхода Сума
1 Ел. енергия и ВиК  146.57
2 Външни услуги /банка, интернет, телефон, админ. такси и др./ 1555.62
3 Работни заплати  17852.34
4 Осигуровки върху работни заплати  3551.57
5 Командировъчни 237.61
6 Канц.м-ли и м-ли за поддръжка на сградата нестопански р-ди 1539.23
7 Разходи за дейността: /2015г.коледен банкет-429.32; банкет самодееца-468.59; снимки хор-40.00; Патронен празник 311.00; диван-134.00; участие в с. Замфир-356.72; календари танцов с-в-90.00; коледно тържество хористи -115.88/ 1945.51
8 Стопански разход /ел. енергия/ 1481.34
9 Хонорари 4120.00
10 Осигуровки върху хонорари  231.63
11 Корпоративен данък върху приходите от наеми на помещения  275.99
12 Закупени книги с такси от библиотечен чл. внос  853.65
13 Разходи заплати по проект ПВЗ младежи до 29г. 2 щ. бр. 5515.32
14 Разходи осигуровки по проект ПВЗ младежи до 29г. 2 щ. бр. 1051.63
15 Проектиране ремонт на читалище по мярка 7.2 5000.00
     
  Всичко разход 45358.01

 

Дарителската акция ще продължи без краен срок. Всички желаещи да дарят нови книги или средства за закупуване на нови книги са добре дошли по всяко време.

Библиотеката се посещава не само от жители на община Вършец, но и от много гости на града (особено през летния сезон), които търсят ново и интересно четиво. Така че Вашето дарение ще бъде от полза за всички читатели на библиотеката.

Благодарим на всички, които участваха и ще участват!

 

Народно читалище „Христо Ботев - 1900 гр. Вършец”

 

Вх.№ ____ / ___.___.20___ г.                                 До Читалищното настоятелсто

                                                                            на НЧ „Христо Ботев - 1900 гр. Вършец”

 

 

                                       

ОБЯВА

Народно  читалище „Христо Ботев - 1900 гр. Вършец” набира самодейци за:

 • сформиране на танцов състав за обработен и автентичен фолклор

 • група за фитнес народни танци (репетиции всеки петък от 18.30 часа)

 • мъжка вокална група за възрожденски песни