О  Т  Ч  Е  Т
     
  За получени приходи и направени разходи на Народно Читалище "Христо Ботев-1900" гр. Вършец  към 31.12. 2016г. включително
  Начално салдо:  7.47
  І. ПРИХОДИ:  
№ по ред  Наименование на прихода Сума
1 Приходи от наеми на отдадени помещения под наем  2635.00
2 Приходи от регламентирана дейност   2286.00
3 Читалищен членски внос  510.00
4 Библиотечен членски внос  394.50
5 Дарения  42.35
6 Субсидия 26550.00
7 Проект ПВЗ  5738.02
8 Др. приходи /лихви по с/ка, електричество тотопункт/ 1477.36
9 Получен заем за  проектиране ремонт читалище по мярка 7.2 5800.00
  Всичко приход 45433.23
     
  ІІ. РАЗХОДИ:  
№ по ред  Наименование на разхода Сума
1 Ел. енергия и ВиК  146.57
2 Външни услуги /банка, интернет, телефон, админ. такси и др./ 1555.62
3 Работни заплати  17852.34
4 Осигуровки върху работни заплати  3551.57
5 Командировъчни 237.61
6 Канц.м-ли и м-ли за поддръжка на сградата нестопански р-ди 1539.23
7 Разходи за дейността: /2015г.коледен банкет-429.32; банкет самодееца-468.59; снимки хор-40.00; Патронен празник 311.00; диван-134.00; участие в с. Замфир-356.72; календари танцов с-в-90.00; коледно тържество хористи -115.88/ 1945.51
8 Стопански разход /ел. енергия/ 1481.34
9 Хонорари 4120.00
10 Осигуровки върху хонорари  231.63
11 Корпоративен данък върху приходите от наеми на помещения  275.99
12 Закупени книги с такси от библиотечен чл. внос  853.65
13 Разходи заплати по проект ПВЗ младежи до 29г. 2 щ. бр. 5515.32
14 Разходи осигуровки по проект ПВЗ младежи до 29г. 2 щ. бр. 1051.63
15 Проектиране ремонт на читалище по мярка 7.2 5000.00
     
  Всичко разход 45358.01