ЗАЯВЛЕНИЕ

 

От ________________________________________________________________

 

ЕГН_____________________Адрес: гр./с._______________________________

 

ул. _____________________________________________, тел:______________

 

Моля, да бъда приет за член на Народно читалище „Христо Ботев - 1900 гр.

Вършец”. Желая да стана член на читалището. Декларирам, че познавам

и приемам устава на Народно читалище „Христо Ботев - 1900 гр. Вършец”

и ще работя за постигане на неговите цели.

 

 

Дата: ___.___.20___ г.                            Подпис: