Съгласно чл. 29, ал. 15 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г за прилагане на подмярка 7.2,  за кандидати, които са възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки, когато заявеният за финансиране разход по ал. 1 не е включен в списъка по ал. 8 към датата на подаване на заявлението за подпомагане, обосноваността на разходите се преценява чрез представяне на най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, по които оферентите трябва да отговарят на изискванията на ал. 11, а именно:
оферентите, когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър, а оферентите - чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.

 В тази връзка, Народно читалище „Христо Ботев-1900, гр. Вършец” кани всички заинтересовани лица да представят оферти за „Доставка на техника и оборудване за озвучаване и осветление" и Изграждане на пожароизвестителна система". Технически спецификации и описание на оборудването са представени в Приложение № 1 и КС в Приложение 1а.

Моля, офертите да бъдат изготвени съгласно приложените образеци.

Моля, да предоставите Вашите индикативни оферти в срок до 21 септември 2016 г. по официален път на адрес:
3540 гр. Вършец, ул. „Република” 94, НЧ „Христо Ботев-1900, гр. Вършец” и/или сканирано копие на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За допълнителна информация можете да се обърнете към Алекси Алексов, председател, тел. 0888748875.

На този етап НЧ „Христо Ботев-1900, гр. Вършец”  не се обвързва по никакъв начин с предоставените индикативни ценови оферти. При изпълнение на проекта ще бъде избрана оферта съгласно Закона за обществени поръчки и подзаконовите актове по прилагането му.

Срок на валидност на офертата - 90 дни.

 

Предварително Ви благодаря за предоставените оферти!

 

                                                                                                                                                                   Приложения:

Документи за кандидатстване:

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Решение ЧН:

 

 

С уважение:
Алекси Алексов
Председател