Обява за обществената поръчка: Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект "Ремонт на съществуваща сграда на Народно читалище (НЧ) „Христо Ботев – 1900 гр. Вършец“  (качена на 05.02.2018 г. 14:50 часа)

 


 

 

       До всички заинтересовани страни

 На основание заповед № 7/06.03.2018 г на Председателя на НЧ  "Христо Ботев -1900, гр. Вършец" е удължен срокът за разглеждане и оценка на  подадените оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект „Ремонт на съществуваща сграда на НЧ "Христо Ботев - 1900, гр. Вършец“ по договор № 12/07/2/0/00394/18.09.2017 г. , финансиран по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони“. 

 Срокът за разглеждане и оценка на комисията, назначена със заповед № 6/23.02.2018 г. се удължава с 3 /три/ работни дни, считано от 07.03.2018 г.

 


 

 

~ Сайта е изработен безвъзмездно от екипа на Varshets.info ~   (c) 2020 Sunday the 25th - Joomla 3.3 Templates Free