Печат

Изх. № 19/14.09.2016 г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Относно: Предоставяне на индикативни оферти за „Доставка на техника и оборудване за озвучаване и осветление” и „Изграждане на пожароизвестителна система”  по проект „Ремонт на съществуваща сграда на Народно читалище „Христо Ботев-1900, гр. Вършец”

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Народно Читалище „Христо Ботев-1900, гр. Вършец”  е допустим бенефициент по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

НЧ „Христо Ботев-1900, гр. Вършец” е предприело действия за  изготвянето на работен проект  „Ремонт на съществуваща сграда на Народно читалище „Христо Ботев-1900, гр. Вършец“, с който може да кандидатства за дейност „Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства”, съгласно чл. 4, ал. 7 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура".

Съгласно чл. 29, ал. 15 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г за прилагане на подмярка 7.2,  за кандидати, които са възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки, когато заявеният за финансиране разход по ал. 1 не е включен в списъка по ал. 8 към датата на подаване на заявлението за подпомагане, обосноваността на разходите се преценява чрез представяне на най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, по които оферентите трябва да отговарят на изискванията на ал. 11, а именно:
оферентите, когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър, а оферентите - чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство.

 В тази връзка, Народно читалище „Христо Ботев-1900, гр. Вършец” кани всички заинтересовани лица да представят оферти за „Доставка на техника и оборудване за озвучаване и осветление" и Изграждане на пожароизвестителна система". Технически спецификации и описание на оборудването са представени в Приложение № 1 и КС в Приложение 1а.

Моля, офертите да бъдат изготвени съгласно приложените образеци.

Моля, да предоставите Вашите индикативни оферти в срок до 21 септември 2016 г. по официален път на адрес:
3540 гр. Вършец, ул. „Република” 94, НЧ „Христо Ботев-1900, гр. Вършец” и/или сканирано копие на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За допълнителна информация можете да се обърнете към Алекси Алексов, председател, тел. 0888748875.

На този етап НЧ „Христо Ботев-1900, гр. Вършец”  не се обвързва по никакъв начин с предоставените индикативни ценови оферти. При изпълнение на проекта ще бъде избрана оферта съгласно Закона за обществени поръчки и подзаконовите актове по прилагането му.

Срок на валидност на офертата - 90 дни.

 

Предварително Ви благодаря за предоставените оферти!

 

                                                                                                                                                                   Приложения:

Документи за кандидатстване:

                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Решение ЧН:

 

 

С уважение:
Алекси Алексов
Председател

 

 

 

 
Детайли: | Публикувана на 14 Септември 2016