Профил на купувача

Изх. № 19/14.09.2016 г.

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Относно: Предоставяне на индикативни оферти за „Доставка на техника и оборудване за озвучаване и осветление” и „Изграждане на пожароизвестителна система”  по проект „Ремонт на съществуваща сграда на Народно читалище „Христо Ботев-1900, гр. Вършец”

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Народно Читалище „Христо Ботев-1900, гр. Вършец”  е допустим бенефициент по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

НЧ „Христо Ботев-1900, гр. Вършец” е предприело действия за  изготвянето на работен проект  „Ремонт на съществуваща сграда на Народно читалище „Христо Ботев-1900, гр. Вършец“, с който може да кандидатства за дейност „Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства”, съгласно чл. 4, ал. 7 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура".