На 10.05.2023 г., от 18:00 ч., в малката зала на Народно читалище „Христо Ботев – 1900 гр.Вършец,” ще се проведе годишно отчетно събрание на читалището при следния дневен ред:

1.Приемане на финансовия отчет на Народно читалище „Христо Ботев – 1900 гр.Вършец” за 2022 година.

2.Приемане на отчета за дейността на читалището за 2022 година.

3.Приемане на доклада на проверителната комисия за 2022 година.

4.Разглеждане на молби за освобождаване на членове на читалищното настоятелство и проверителната комисия.

5.Освобождаване на член на читалищното настоятелство по предложение на Председателя на читалището.

6.Избор на двама членове за попълване състава на читалищното настоятелство.

7.Избор на член за попълване състава на проверителната комисия.

8.Разни.