Народно читалище "Христо Ботев - 1900 гр. Вършец" завърши изпълнението на договора с ДФ "Земеделие" по проект "Ремонт на съществуваща сграда на Народно читалище "Христо Ботев - 1900, гр. Вършец“ по подмярка 7.2. от ПРСР 2014 – 2020 г. и има издаденo разрешение за ползване.

Читалище