На 18.09.2017 година Народно читалище „Христо Ботев - 1900 гр. Вършец” стартира изпълнението на проект за извършване на СМР на обект „Ремонт на съществуваща сграда на Народно читалище "Христо Ботев - 1900 гр. Вършец" по Договор № 12/07/2/0/00394/18.09.2017 г., за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Общата цел на проекта е да допринесе за подобряване на качеството на инфраструктурата, свързана с културния живот на община Вършец, чрез модернизиране на сградата на Народно читалище „Христо Ботев – 1900 гр. Вършец”.

Основните дейности по проекта са следните:

Ремонт на сградите на Народно читалище „Христо Ботев – 1900 гр. Вършец”:

-          ремонт на покривната конструкция;

-          подмяна на дограмата;

-          ремонт на фасадата;

-          ремонт на помещенията;

-          ремонт на инсталациите;

-          озвучаване и осветление;

-          направа на водна завеса на сцената;

-          изграждане на пожароизвестителна система.

Стойността на отпуснатата финансова помощ по договора е 390 021,54 лева с ДДС Срок за изпълнение на договора – 36 месеца.


Този документ е създаден по Договор № 12/07/2/0/00394/18.09.2017 г., за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура", мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Народно читалище „Христо Ботев – 1900 гр. Вършец” и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.